×

Wedstrijdreglement

Voor wedstrijden die georganiseerd worden door Toerisme geldt er een algemeen wedstrijdreglement van lokaal bestuur Sint-Truiden.

Je kan het reglement hier raadplegen: https://www.sint-truiden.be/algemeenwedstrijdreglement

Wedstrijd Belfort: 25 jaar UNESCO werelderfgoed
Win een exclusief bezoek aan de belforttoren: lees het bijkomend wedstrijdreglement.

Algemeen wedstrijdreglement

1. Inleiding

Dit wedstrijdreglement bepaalt de algemene regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor alle wedstrijden die HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN met maatschappelijke zetel te 3800 Sint-Truiden met ondernemingsnummer 0207 469 934, organiseert via hun websites, andere online kanalen (zoals YouTube, Facebook, Instagram, X,….) of op een andere wijze.

Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt er bijkomend een bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt voor die wedstrijd. De bepalingen van een bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende bepalingen van dit algemene wedstrijdreglement.

2. Deelnemingsvoorwaarden

2.1. In principe kan iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, deelnemen aan een wedstrijd van HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN, met uitzondering van medewerkers van HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN en hun directe familieleden tot in de eerste graad.

Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van beide ouders of hun voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.

2.2. Eventuele communicatiekosten verbonden aan de deelname (bv. betalend vast nummer, sms, mms, …) uitgezonderd, is de deelnemer geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN voor de deelname aan een wedstrijd.

2.3. Slechts 1 lid van eenzelfde gezin in de zin van kleine familie of wonend op eenzelfde adres kan een prijs winnen in het kader van dezelfde wedstrijd.

2.4. Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.

3. Wedstrijdverloop

3.1. In het geval de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de deelnemer gevraagd het juiste antwoord op te geven. In geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, wordt de winnaar onder hen bepaald door een schiftingsvraag of door uitloting.

3.2. In het geval de wedstrijd een creatieve inbreng van de deelnemer betreft, zoals bijvoorbeeld een foto, tekening (of schilderij), tekst of video, worden de winnaar of winnaars bepaald door HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN in functie van de door hem vooropgestelde beoordelingscriteria. Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN de toestemming om deze creatieve inbreng, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd is, en zonder enige beperking in tijd en ruimte:

  • te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN en andere online kanalen (zoals Facebook, Instagram, YouTube, X,…);
  • te verwerken in radio- en televisieprogramma’s en deze programma’s op om het eender welke technische wijze, lineair of on demand, uit te zenden of op zijn initiatief te laten uitzenden alsook te (laten) reproduceren op welke drager dan ook en deze te (laten) distribueren

De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).

HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN is in geen geval verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen.

4. Prijzen

4.1. De prijs mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal ook.

4.2. HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN kan op elk ogenblik om inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen.

4.3. De prijs is beperkt tot de “naakte” prijs zoals die nader is omschreven in het bijzonder wedstrijdreglement of op een andere wijze. Geenszins kan worden verondersteld dat HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen.

4.4. Indien de prijs het toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een evenement, geleid bezoek,…) dan behelst de prijs ook enkel en alleen dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. Het is de organisator van de activiteit die alle voorwaarden bepaalt. Zo kan hij bijvoorbeeld vragen aanwezig te zijn op een bepaald uur of een bepaalde plaats, het toegangsrecht beperken in de tijd. Indien de winnaar, om welke reden dan ook, niet op het vereiste tijdstip aanwezig kan zijn, kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN en/of de organisator. Als de organisator de activiteit annuleert om welke reden dan ook, maakt de winnaar geen aanspraak op een alternatieve prijs of een geldelijke compensatie.

4.5. Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd. Indien de winnaar, om welke reden dan ook, de geschenkbon niet kan inruilen voor het verstrijken van de geldigheidsduur ervan, kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN en/of de organisator.

4.6. Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt dan dient het recht op waarborg rechtstreeks te worden uitgeoefend bij de fabrikant, invoerder of verkoper.

4.7. Indien de prijs een reis betreft moet de deelnemer minstens 18 jaar zijn (of vergezeld door een meerderjarige) en in het bezit zijn van een geldig reisdocument. Reisverzekering en persoonlijke uitgaven worden niet door HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN bekostigd, tenzij dat vermeld wordt in de specifieke omschrijving van de prijs. De vertrekdatum van de reis wordt vastgelegd in overleg met degene die de reis aanbiedt (reisverstrekker), hij bepaalt m.a.w. alle voorwaarden van vertrek, niet de winnaar van de reis.

De winnaar heeft tijdens een bepaalde periode de tijd om de reis op te nemen. De winnaar die om welke reden dan ook de reis niet opneemt, kan geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN en/of de organisator. De prijs is dan terug beschikbaar voor HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN en/of de organisator.

De gewonnen reis is altijd op naam van de winnaar en mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal dan ook. Het is ook verboden de prijs gratis aan te bieden of in een veiling aan te bieden op welke manier dan ook, zoals onder meer (maar niet beperkt tot) op internetsites. Wanneer blijkt dat de winnaar de prijs toch te koop aanbiedt dan heeft HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN het recht de prijs in te trekken of terug te vorderen. De winnaar maakt dan geen aanspraak op een vergoeding of compensatie. De prijs is dan terug beschikbaar voor HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN en/of organisator.

5. Aansprakelijkheid van HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN

5.1. HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

5.2. HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

5.3 HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt. Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd, kan HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN niet aansprakelijk worden gesteld. Bij het bezorgen van een prijs waarvoor hoogdringendheid geldt (zoals bijvoorbeeld het toegangsrecht tot een evenement), kan van de deelnemer worden gevraagd om op een bepaald tijdstip bereikbaar te zijn. Bij onbereikbaarheid kan HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorziene periode of indien hij niet de vereiste (bevestiging)formaliteiten vervult binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

5.4. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bv. e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting of aansprakelijkheid dan ook vanwege/lastens HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN.

5.5. Indien HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

5.6. Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, zal HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN alles in het werk stellen om deze storende effecten te neutraliseren. HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten. De beslissing van HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN en de uitslag zijn onherroepelijk en bindend.

5.7. HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

5.8. De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN in dit artikel doet geen afbreuk aan het feit dat HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN in alle geval aansprakelijk zal zijn voor haar opzettelijk handelen of zware fout of die van haar medewerkers of lasthebbers of voor de niet uitvoering van haar voornaamste verplichtingen onder de wedstrijd.

6. Persoonsgegevens

6.1. HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN zal de gegevens die ze van de deelnemers ontvangen enkel en alleen gebruiken in het kader van de deelname aan een specifieke wedstrijd. Deze gegevens worden niet langer dan nodig bewaard en worden alleen doorgegeven aan derden als dat nodig is voor de afhandeling van de deelname aan een specifieke wedstrijd. Informatie over hoe HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN omgaan met de persoonsgegevens van de deelnemers is terug te vinden in de algemene privacyverklaring van de stedelijke website www.sint-truiden.be .

6.2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen (zoals YouTube, Facebook, …), alsook de website en online kanalen van eventuele medeorganisatoren, alsook in de geschreven pers, alsook gefilmd kunnen worden voor een (televisie)reportage over de wedstrijd.

7. Toezicht op wedstrijd en beslissingen

7.1. HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN zich het recht voor om de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook – al dan niet definitief – voor andere wedstrijden van HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN uit te sluiten. HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om van de deelnemer teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN geleden schade (inclusief imagoschade).

7.2. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch) met HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN of de organisator van de wedstrijd. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.

8. Medeorganisatoren

Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN te worden gelezen als verwijzend naar zowel HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN als de medeorganisator(en).

9. Het reglement

9.1. Door deel te nemen aan wedstrijden van HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

9.2. Indien zulks vereist is, kan HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van HET LOKAAL BESTUUR SINT-TRUIDEN en kan daar desgewenst worden afgedrukt.

> Dit reglement is goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 juni 2024.

Laatst aangepast op:19-06-2024 om 13u20
Copyright 2024 - Privacyverklaring